سیاه، دروغ محض است طعم و مزه برای خروس بزرگ سفید

مربوط

36:34
خانم جوان با oldmen
10:15